Vægtet snit

Hvordan ville partierne klare sig, hvis der var valg i dag? Her vises partiernes opbakning med udgangspunkt i de tilgængelige meningsmålinger.

I nedenstående figur præsenteres resultaterne for partierne samt 95% øvre og nedre sandsynlighedsintervaller i parenteser. Partierne er vist fra største til mindste parti.

Mandatfordeling

I nedenstående figur vises andelen af mandater de forskellige partier ville få, hvis det vægtede gennemsnit var valgresultatet. Bemærk at de nordatlantiske mandater ikke er inkluderet.

Det med småt

Ovenstående resultater tager udgangspunkt i en Bayesiansk analyse, der korrigerer for huseffekter, altså systematiske forskelle mellem analyseinstitutterne.

Der er især to vigtige forbehold at holde sig for øje. For det første er et partis opbakning i dag ikke nødvendigvis den opbakning partiet vil have ved et folketingsvalg. Selv hvis meningsmålingerne rammer helt plet, kan der ske ting, der gør, at partierne ikke vil få denne opbakning på valgdagen.

For det andet beror modellen udelukkende på meningsmålinger, og hvis disse meningsmålinger har de samme fejlkilder, kan modellen tage fejl. Med andre ord korrigerer modellen for de skævheder der måtte være mellem analyseinstitutterne, men ikke de systematiske fejl, alle analyseinstitutter måtte have til fælles.

Det anbefales derfor stadig, at man 1) forholder sig kritisk til meningsmålingerne og 2) ser på alle meningsmålingerne og deres statistiske usikkerhed – og ikke blot estimater fra én model. Dette er et vægtet snit – ikke en endegyldig sandhed.

Læs mere under beskrivelsen i ‘Kolofon‘.